Contact

Algemene Voorwaarden Start-Upp v.o.f.

Vennootschap onder Firma Start-Upp (hierna: Start-Upp) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88931668 en is gevestigd aan Biezenbloker 10 (3297GL) te Puttershoek.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever met een beschrijving van de Diensten verricht door Start-Upp en de begroting van de aan die Diensten verbonden kosten.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: De Diensten die Start-Upp aanbiedt, zijn (online) marketing en communicatie diensten in de breedste zin van het woord waaronder designen en ontwikkelen van websites en andere digitale middelen, strategie ontwikkeling en uitwerking ervan en optimalisatie website (SEO).
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Start-Upp heeft aangesteld, projecten aan Start-Upp heeft verleend voor Diensten die door Start-Upp worden uitgevoerd, of waaraan Start-Upp een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Start-Upp, alsmede voorstellen van Start-Upp voor Diensten die door Start-Upp aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Start-Upp waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 7. Start-Upp: de dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Start-Upp elke Overeenkomst tussen Start-Upp en Opdrachtgever en op elke dienst die door Start-Upp wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Start-Upp aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Start-Upp is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever dan wel in de door ingeschakelde derden gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden zijn uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Start-Upp niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 11. Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit overeenkomsten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 12. In de situatie dat de (relevante activiteiten) van de onderneming van Start-Upp om welke reden dan ook, op welke wijze en in welke vorm dan ook worden samengebracht met, dan wel worden voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van het voorgaande lid bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Start-Upp gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Start-Upp is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Start-Upp het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Start-Upp gegronde reden te weigeren.
 3. Desgevraagd zal Opdrachtnemer vóór aanvang van de Diensten, de Diensten (nader)
  schriftelijk vastleggen. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Start-Upp zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Start-Upp nimmer tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Diensten of zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever op een Aanbod c.q. Overeenkomst van Start-Upp een ondubbelzinnig akkoord geeft per e-mail. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen indien Start-Upp na een mondelinge opdracht van Opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en hij Opdrachtgever hier mondeling of schriftelijk van op de hoogte heeft gebracht.
 2. Start-Upp is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Eventuele mondelinge afspraken zullen voor zover mogelijk schriftelijk door Start-Upp worden bevestigd aan Opdrachtgever.
 4. Elke Overeenkomst die met Start-Upp wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Start-Upp wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Start-Upp is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst en ontbinding

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Start-Upp een Overeenkomst is (af)gesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de opdracht of conform de duur zoals door partijen overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten voor een abonnement is deze voor de bepaalde duur in de Overeenkomst en kan niet tussentijds worden opgezegd. Indien de overeengekomen periode is verlopen zal de Overeenkomst omgezet worden naar een Overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 3. Zowel Opdrachtgever als Start-Upp kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. De op het moment van ontbinding verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die de Opdrachtgever heeft op Start-Upp.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tenzij anders is overeengekomen.
 5. Een voortijdige beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst van bepaalde tijd laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet. Opdrachtgever is daarnaast het resterende begrote bedrag zoals opgenomen in het Aanbod als zijnde vergoeding verschuldigd aan Start-Upp, tenzij anders overeengekomen.
 6. Zowel Opdrachtgever als Start-Upp kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Start-Upp nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Start-Upp zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Start-Upp staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De Diensten worden zo spoedig mogelijk door Start-Upp uitgevoerd conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Start-Upp de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. Indien de Diensten van de Start-Upp zijn aangevangen zonder voorafgaande schriftelijke
  vastlegging, is de inhoud van het Aanbod samen met de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend voor de inhoud van de Opdracht.
 4. Start-Upp zal de Opdrachtgever van het verloop van de gemaakte kosten op de hoogte houden en zal de Opdrachtgever van een eventueel dreigende overschrijding van het geoffreerde bedrag in kennis stellen.
 5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Start-Upp aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Start-Upp heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 6. Bij de uitvoering van de Diensten is Start-Upp niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Start-Upp, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 7. Start-Upp is gerechtigd om na goedkeuring door Opdrachtgever voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Start-Upp aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Start-Upp of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Start-Upp recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 9. Ten behoeve van haar Diensten maakt Start-Upp van de contacten met Opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een telefonisch contact wordt alleen een contactrapport gemaakt indien de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van Start-Upp aanleiding geeft. In het geval Opdrachtgever naar aanleiding van de ontvangst van een contactrapport niet per omgaande reageert, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn Partijen aan de inhoud ervan gebonden, tenzij de planning het toestaat dat een wachttijd van een werkdag in acht wordt genomen en ongeclausuleerde goedkeuring pas hierna geacht kan worden te zijn verleend.
 10. Het creëren van content, visuele- en filmwerken is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Start-Upp die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Start-Upp hanteert. Start-Upp heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 11. Start-Upp is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden is Start-Upp gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 

Artikel 7 – (Op)Levering

 1. Alle door Start-Upp opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet anders door Start-Upp bij Overeenkomst bepaald. Start-Upp zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Start-Upp of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Start-Upp recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Nadat het werk door Start-Upp is voltooid, heeft Opdrachtgever in beginsel recht op 2 kosteloze feedback-/aanpassingsrondes, met uitzondering van fotoshoots. Het door Start-Upp geproduceerde werk geldt als opgeleverd nadat de feedback van Opdrachtgever is verwerkt. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Start-Upp gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na de eerste versie het tot dan toe opgeleverde werk te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het werk geacht te zijn aanvaard en wordt de opdracht als opgeleverd beschouwd. Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed- of afkeuring in een latere fase te baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds door haar zijn goedgekeurd.

 

Artikel 8 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Artikel 9 – Garanties

Start-Upp voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Daarbij geeft Start-Upp uitdrukkelijk geen garanties.

 

Artikel 10 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Start-Upp verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Start-Upp niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Start-Upp kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Start-Upp gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Start-Upp.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten door Start-Upp mogelijk te maken.
 4. Voor zover is overeengekomen dat Start-Upp content plaatst of aanpassingen doorvoert aan het Social media account dan wel andere accounts en diensten van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Start-Upp hiervoor toegang verlenen tot alle plaatsen, diensten en Social media onder haar beheer voor zover redelijkerwijs nodig ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst.
 5. De Opdrachtgever is gehouden om de Start-Upp te allen tijde tijdig in kennis te stellen van omstandigheden die in financiële zin van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door Start-Upp ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten (hoeveelheid) Diensten, waaronder bijvoorbeeld begrepen het verlagen van het budget van de Opdrachtgever ten behoeve van diens communicatie- en marketingbelangen. Aldus wordt de Opdrachtgever tijdig in staat gesteld om het hierdoor(deels) wegvallen van bureau-inkomen, terwijl de met dat inkomen samenhangende kosten gewoon doorlopen, te ondervangen. Laat de Opdrachtgever dit na, dan verbeurt hij jegens Start-Upp een vergoeding per maand ten minste gelijk aan het 1/12 deel van het bedrag dat Start-Upp aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in de voorafgaande aaneengesloten periode van twaalf maanden onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om eventuele daadwerkelijke schade aan de Start-Upp te vergoeden.

 

Artikel 11 – Adviezen

 1. Start-Upp kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Start-Upp de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Start-Upp verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Start-Upp verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Start-Upp wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Start-Upp gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Start-Upp kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Start-Upp schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 12 – (Online) Marketing en communicatie

 1. Start-Upp garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing en communicatiediensten. Evenmin kan Start-Upp hierover toezeggingen doen doch zal Start-Upp zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een verbeterde zichtbaarheid te proberen te bereiken.
 2. Ingeval van andere marketingdiensten zoals direct mailing en/of email automation, is Start-Upp nimmer verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing door Opdrachtgever, ten gevolge waarvan Start-Upp niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van Start-Upp. Start-Upp zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.

 

Artikel 13 – SEO

 1. Indien Start-Upp ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. Dergelijke diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.
 2. De SEO diensten zien zowel op on-page (op de website) als off-page SEO waarbij Start-Upp streeft naar een optimale balans ten behoeve van Opdrachtgever. In verband met het opzetten en uitwerken van SEO, en vervolgens de implementatie ervan, dient Opdrachtgever rekening te houden met een redelijke termijn alvorens enige verandering merkbaar kan worden.
 3. Start-Upp kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. Start-Upp hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door Start-Upp is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door Start-Upp gehanteerde aanpak en de door Start-Upp opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met Start-Upp te maken.
 4. Indien en voor zover Opdrachtgever zelf teksten aanlevert, kan Start-Upp deze herschrijven volgens haar eigen richtlijnen.
 5. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door Start-Upp uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de campagne verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

 

Artikel 14 – Content creation

 1. Start-Upp kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creation in de breedste zin van het woord al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever zal Start-Upp schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Start-Upp kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst externe factoren naar inzicht van Start-Upp een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
 4. Het auteursrecht op de werken van Start-Upp berust uitsluitend bij Start-Upp, tenzij expliciet anders overeengekomen dan wel nadat het recht aan het einde van de Overeenkomst is overdragen aan Opdrachtgever. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Start-Upp in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een werk of een inbreuk op de auteursrechten van Start-Upp is artikel 25 Auteurswet van toepassing.

 

Artikel 15 – Ontwikkeling Website

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
 2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Start-Upp is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.
 4. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
 5. De door Start-Upp ontwikkelde Website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
 6. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan Start-Upp. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Start-Upp, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Start-Upp zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door Start-Upp.
 7. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Start-Upp verplicht om door Start-Upp verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Start-Upp wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Start-Upp gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

 

Artikel 16 – Ontwikkelen van Designs

 1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. Start-Upp kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 4 fases:
 1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Start-Upp stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
 2. Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de offerte zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de opdrachtgever welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Start-Upp zal een X aantal schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt [aantal] schetsen waar er een uit gekozen kan worden. Uit design van de eerste keuze zal gedaan worden en daar kunnen kleurvarianten op gekozen worden door Opdrachtgever.
 3. Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op X aantal aanpassingen, conform bij het aangaan van de overeenkomst door Start-Upp bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
 4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal Start-Upp nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.
 1. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een beperkte niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het grafisch ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Start-Upp en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.

4. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Start-Upp wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

 

Artikel 17 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. Start-Upp is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde. Wijzigingen zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door Start-Upp, welke aanvaarding onder meer kan blijken uit het uitvoeren van de gewenste wijzigingen.
 2. Indien Start-Upp meer werk dient te verrichten dan zij had kunnen voorzien ten tijde van de offerte op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Start-Upp gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door Start-Upp worden overschreden.

 

Artikel 18 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Start-Upp voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden en overige kosten worden achteraf berekend aan de hand van de door Start-Upp opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden die door Start-Upp ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen eventueel vermeerderd met een bureauopslag.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. Kosten voor productie, exposure- en verspreidingshandelingen worden middels een voorschot in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 6. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een budget dient Opdrachtgever 15% van het overeengekomen budget vooruit te betalen aan Start-Upp alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening, tenzij anders overeengekomen.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Start-Upp gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden
 9. Start-Upp is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de index voor consumentenprijzen(CPI), gebaseerd op de meest recente reeks. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen dan wel een andere betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Start-Upp.
 11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 12. Start-Upp kan, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, van de Opdrachtgever een zekerheidstelling voor de betalingen verlangen.

 

Artikel 19 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Start-Upp zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vermeerderde met 2% vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Start-Upp meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De (buiten)gerechtelijk kosten kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde, zulks met een minimum van € 250,- exclusief BTW.

 

Artikel 20 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Start-Upp gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Start-Upp de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Start-Upp verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Start-Upp tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Start-Upp op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Start-Upp is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Start-Upp zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

 

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Start-Upp levert alle werken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Start-Upp heeft voldaan.
 2. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder haar houden van de in opdracht van Opdrachtgever gecreëerde (visuele) werken, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen op eerste verzoek aan Start-Upp worden vergoed door Opdrachtgever.

 

Artikel 22 – Opschorting en ontbinding

 1. Start-Upp heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Start-Upp gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Start-Upp is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Start-Upp is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Start-Upp te vergoeden voor elk financieel verlies dat Start-Upp lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 23 – Overmacht

 1. Start-Upp is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Start-Upp is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
 3. Indien Start-Upp bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 24 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Start-Upp alleen geacht te bestaan indien Start-Upp dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Start-Upp, is Start-Upp uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Start-Upp binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Start-Upp deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Start-Upp in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Start-Upp leidt tot aansprakelijkheid van Start-Upp, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Start-Upp. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. De aansprakelijkheid wordt voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per aanspraak per jaar wordt uitbetaald.
 4. Start-Upp sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Start-Upp is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Start-Upp voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Start-Upp geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Start-Upp.
 6. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Start-Upp, en deze schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Opdrachtgever en/of diens medewerkers of derden, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Start-Upp.
 7. Start-Upp is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien er sprake is van incidentele verwerking van een visueel werk, dat aan een derde toebehoort, als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een door Start-Upp (op)geleverde werk.
 8. Indien de uitvoering van de Dienstverlening geschiedt op een door Opdrachtgever aangewezen locatie en er geen locatiebezoek heeft plaatsgevonden voor aanvang van de werkzaamheden, doch op de betreffende dag blijkt dat de locatie niet geschikt is voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst, is Start-Upp gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en van Opdrachtgever te verlangen dat een nieuwe locatie wordt overeengekomen. Alle schade en/of vertraging ten gevolge van voornoemde situatie, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 9. Enige door Start-Upp opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Start-Upp.
 10. De inhoud van het opgeleverde advies van Start-Upp is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Start-Upp opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Start-Upp. Start-Upp is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Start-Upp nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Start-Upp haar eigen advies.
 12. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Start-Upp sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Start-Upp geleverde Diensten.
 13. Start-Upp staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Start-Upp verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Start-Upp is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website van Opdrachtgever of diens Social media account en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of het Social media account. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
 15. Start-Upp is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates en/of upgrades aan Social media kanalen en de website.
 16. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens van diens social media account of andere inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
 17. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan Social media accounts en website doorvoert of een derde hier opdracht tot geeft, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Alle gevolgen wegens wijzigingen die niet van tevoren expliciet door Start-Upp zijn goedgekeurd of waarmee Start-Upp niet expliciet heeft ingestemd en alle schadelijke gevolgen hiervan vormen geen grond voor aansprakelijkheid van Start-Upp.
 18. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT omgeving.
 19. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Start-Upp vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Start-Upp binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Start-Upp.
 20. Iedere vordering die berust op aansprakelijkheid van Start-Upp vervalt in elk geval na verloop van 3 maanden na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

 

Artikel 25 – Geheimhouding

 1. Start-Upp en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Start-Upp bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Start-Upp is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Start-Upp opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Start-Upp steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Start-Upp op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Start-Upp zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Start-Upp niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Start-Upp aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Start-Upp vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Start-Upp vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Start-Upp is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Start-Upp en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 26 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Start-Upp waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, broncodes, publiciteitsmaterialen, modellen, rapportages, film en video materiaal worden overgedragen aan Opdrachtgever nadat al hetgeen de Opdrachtgever aan Start-Upp is verschuldigd heeft voldaan.
 2. Start-Upp zal de materialen als omschreven in het eerste lid aan het einde van de Overeenkomst gedurende een periode van maximaal 3 maanden bewaren. Na afloop van deze termijn zal Start-Upp de materialen vernietigen, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever na deze termijn nog materiaal wenst in te zien, dient zij dit binnen de gestelde termijn van 6 maanden overeen te komen met Start-Upp. Hiervoor is Start-Upp gerechtigd een aanvullende vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Start-Upp rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Start-Upp. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Start-Upp opgeleverde zaken, dient Start-Upp expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Start-Upp rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Start-Upp behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door haar opgeleverde werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.
 6. Indien Opdrachtgever zelf content aanlevert, blijft dit eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan Start-Upp, tenzij anders overeengekomen.
 7. Het is Start-Upp toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het werk. Indien Start-Upp door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8.Start-Upp heeft het recht om een korte opname, weergave of gedeelte te maken van het opgeleverde en te plaatsen op haar website en/of social mediakanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Opdrachtgever heeft het recht haar toestemming hiervoor in te trekken, waarbij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar dient te maken.

 1. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de door Start-Upp geproduceerde werken te delen of te gebruiken, alvorens alle openstaande facturen aan Start-Upp zijn voldaan.
 2. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Start-Upp voor aanspraken van derden van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Start-Upp onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.

 

Artikel 27 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Start-Upp verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Start-Upp zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Start-Upp van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Start-Upp voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Start-Upp voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). Hieronder wordt tevens verstaan de vrijwaring van aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van muziek in opdracht van Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Start-Upp verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 28 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Start-Upp of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Start-Upp de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Start-Upp zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 29 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Start-Upp en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Start-Upp heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Start-Upp en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Puttershoek, 24 maart 2024

Bekijk nu ons portofolio

Questions explained agreeable preferred strangers too him her son. Set put shyness offices his females him distant. Improve has message besides shy himself cheered however how son.

Site Links

Follow Us

© 2023 Created by Start-upp